Regulamin sklepu

Regulamin

I. DEFINICJE

Wskazane poniżej określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
INOX COMPANY – INOX COMPANY z siedzibą w: Os. Centrum D 3/1, 31-932 Kraków, numer NIP: 8161568158, numer REGON: 365562070.

Serwis - zbiór stron internetowych o nazwie bakermann.pl prowadzony przez INOX COMPANY w domenie bakermann.pl, w ramach którego INOX COMPANY oferuje Użytkownikom w szczególności możliwość zamieszczania przez Użytkowników Materiałów związanych z projektowaniem wnętrz i realizacją procesu wykończenia wnętrz, przeglądania Materiałów zamieszczonych przez innych Użytkowników, promowania Materiałów zamieszczonych w Profilach Użytkowników poprzez ich szeroką dostępność, ofert podmiotów współpracujących z Serwisem oraz narzędzia do zarządzania zamówieniami, projektami i realizacjami związanymi z projektowaniem i wykańczaniem wnętrz oraz do kontaktów ze sprzedawcami i inwestorami.

Profil - przypisany do danego Użytkownika pod wybranym przez niego loginem zbiór wszystkich Materiałów udostępnionych przez niego w Serwisie.

Materiały - wszystkie treści, informacje, dane, pliki i linki do stron www zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika lub INOX COMPANY, w tym login Użytkownika.

Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu, przy czym pojęcie to obejmuje zarówno Użytkowników, którzy dokonali rejestracji w Serwisie, jak i inne osoby korzystające z Serwisu; w przypadku osób fizycznych Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zaś osoba niepełnoletnia lub nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być Użytkownikiem wyłącznie za zgodą jej rodziców lub opiekuna prawnego.

II. POSTANOWIENIE OGÓLNE
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu bakermann.pl prowadzonego przez INOX COMPANY.

2. Korzystanie z serwisu bakermann.pl oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązanie do ich przestrzegania.

3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz zasadami przyjętych dla korzystania z Internetu ("netykieta").

4. Z Serwisu mogą korzystać użytkownicy zarejestrowani i niezarejestrowani. Dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z utworzeniem Profilu Użytkownika, możliwością zamieszczania przez Użytkownika Materiałów w Serwisie. Z chwilą rejestracji Użytkownik podaje login i hasło, umożliwiające mu dostęp do Profilu.

5. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

6. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wysłanie przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego zawierającego dane zgodne ze stanem faktycznym i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, a następnie aktywowanie przez Użytkownika jego indywidualnego Profilu.

7. INOX COMPANY ma prawo do zablokowania lub usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku, gdy narusza on przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

8. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swojego Profilu w dowolnym czasie.

9. W sklepie sprzedawane są produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzane na rynek polski.

10. Przy odbiorze towaru prosimy o jego sprawdzenie czy nie posiada widocznych uszkodzeń mechanicznych.
 
III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
 
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową bakermann.pl i dokonać zamówienia podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne lub sprzedawca poweźmie wątpliwości co do ich prawdziwości zamówienie nie będzie zrealizowane.

3. Poprawne podanie e-maila oraz przyjęcie przez sprzedawcę zamówienia potwierdzane jest przesłaniem przez sprzedawcę kupującemu na wskazany przez niego e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

4. Wszystkie podane na stronie bakermann.pl ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

5. Ceny są wiążące w chwili potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę.
 
IV. WYSYŁKA, KOSZTY I CZAS REALIZACJI, FORMY PŁATNOŚCI
 
1. Sprzedający wysyła zakupiony towar po dokonaniu przez kupującego przedpłaty na konto bankowe sprzedającego xxx lub za pobraniem przy odbiorze towaru lub zrealizowaniu transakcji kartą płatniczą lub e-przelewem.
Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

2. Koszt wysyłki ponosi kupujący, chyba że ustalono inaczej lub koszty wysyłki podlegają czasowej promocji.

3. Czas realizacji zamówienia tj. wysyłki towaru do kupującego wynosi do 5 dni roboczych w przypadku towaru na magazynie. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela, święta), to czas realizacji zamówienia podany powyżej ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych od pracy. W przypadku produktów sprowadzanych pod zamówienie indywidualne czas realizacji to 4-6 tygodni, pod warunkiem dostępności towaru w fabryce producenta.

4. Do kupującego należy prawo wyboru płatności, które obowiązują u sprzedającego.

5. Decyzja o wyborze podmiotu realizującego zamówienie należy do kupującego.

V. PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny określona jest ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

1. Jeżeli Towar ma wady fizyczne Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy wada towaru jest nieistotna.

3. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

4. Jeśli towar ma wadę fizyczną, Klient może także żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów a także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Klient może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupującym jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

5. Klient będący przedsiębiorcą traci uprawnienia określone w pkt. 3 i 4 jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Przepisu zdania pierwszego niniejszego punktu nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.1. Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 665 518 808. Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

6. Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany (w zależności od podjętej przez sklep decyzji) zwrot pieniędzy za produkt. Koszt wysyłki produktu do nas nie jest zwracany.
  2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

VI. ZWROT PRODUKTÓW

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

2. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

3. Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
  2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy za produkt. Koszt wysyłki produktu do nas nie jest zwracany.
  3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

4. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którzy zawarli umowę na odległość, mogą od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

INOX COMPANY
Os. Centrum D 3/1
31-932 Kraków

2. W razie odstąpienia od umowy w podanym terminie 14 dni, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należne są od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

4. Informacja dot. zwrotu świadczeń:

5. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy)

6. Konsument, który odstępuje od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

7. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

8. Wyłączenia związane z prawem do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie i dostosowanych do indywidualnych potrzeb konsumenta.
 
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES
 
1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Serwisie.

2. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez INOX COMPANY jego danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dla celu świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu i powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, w tym przekazywania danych osobowych osobom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest INOX COMPANY z siedzibą w: Os. Centrum D 3/1, 31-932 Kraków, numer NIP: 8161568158, numer REGON: 365562070.

4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zarówno w Profilu, jak i poprzez skierowanie pisemnego żądania na adres INOX COMPANY, z zastrzeżeniem, że w przypadku usunięcia danych niezbędnych dla prawidłowego świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, INOX COMPANY będzie uprawniona do rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia jego Profilu.

5. Pomimo usunięcia przez Użytkownika jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, INOX COMPANY jest uprawniona do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do rozliczenia świadczonych usług lub dochodzenia roszczeń.

6. INOX COMPANY jest uprawniona do przetwarzania następujących danych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu:

A) oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

B) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, w tym numer IP,

C) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu,

D)informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Serwisu.

7. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu, którym posługuje się Użytkownik. Pliki te są przechowywane do chwili wylogowania się Użytkownika lub zamknięcia przeglądarki (cookies sesyjne) lub do chwili ich usunięcia z pamięci urządzenia przez Użytkownika (cookies stałe). Przechowywane pliki cookies pochodzą zarówno bezpośrednio od INOX COMPANY, jak i od osób trzecich współpracujących z INOX COMPANY, jeśli jest to wskazane dla osiągnięcia celów korzystania z plików cookies. Część plików cookies wykorzystywanych przez Serwis jest niezbędna dla jego prawidłowego działania. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkowników.

11. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
A) analizy preferencji Użytkowników w zakresie treści prezentowanych w Serwisie oraz dostosowania tych treści do preferencji Użytkowników
B) analizy sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu,
C)umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu bez konieczności logowania się na każdej odwiedzanej podstronie Serwisu poprzez utrzymywanie po zalogowaniu sesji Użytkownika.

12. Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają automatyczne zapisywanie i przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonywać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Należy mieć na uwadze, że odmowa zgody na przechowywanie plików cookies nie wyłącza możliwości korzystania z Serwisu, ale może wpłynąć na jego funkcjonalność.
 
X. INNE POSTANOWIENIA

1. INOX COMPANY ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanej zmianie Regulaminu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, na stronie Serwisu, a Użytkownicy zarejestrowani także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o planowanej zmianie będzie zawierać zestawienie zmian, tekst jednolity zmienionego Regulaminu oraz datę planowanej zmiany. Użytkownicy zarejestrowani będą mieli możliwość zaakceptowania zmian Regulaminu lub zgłoszenia żądania usunięcia Profilu w przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu.

2. INOX COMPANY oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował nieprzerwanie, jednakże zastrzega, że nie są wykluczone przerwy w funkcjonowaniu Serwisu z przyczyn technicznych, w szczególności z powodu koniecznych napraw, prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych. INOX COMPANY dołoży starań, aby informować Użytkowników o przerwie w funkcjonowaniu Serwisu, o ile będzie to możliwe.

3. Reklamacje, uwagi oraz pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być kierowane na adres mailowy: biuro@bakermann.eu lub pisemnie na adres INOX COMPANY, Os. Centrum D 3/1, 31-932 Kraków. Reklamacja dotyczące usług świadczonych przez INOX COMPANY musi zawierać imię, nazwisko i adres Użytkownika, a w przypadku Użytkowników zarejestrowanych także login. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez INOX COMPANY.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2023 r.
 
XI. ROZSTRZYGANIE EWENTUALNYCH SPORÓW

1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny albo osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. Art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny albo osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl